กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 วัย


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 วัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กและผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัว และชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หาดราชมงคล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563    อ่าน 129 คน