กิจกรรม : การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ก.พ.ร.ขอความร่วมมือให้ อปท.เผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน อาทิ เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน รวมทั้งปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ รวมทั้งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสำรวจ ณ จุดให้บริการ (กรณีที่มีความจำเป็นต้องสำรวจ ณ จุดบริการ)สามารถสอบถามรายละเอียดการเผยแพร่แบบสำรวจ ได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลขโทรศัพท์ 0๒ ๘๔o ๔๗๐๐
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564    อ่าน 29 คน