ข่าว : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

รายละเอียด  : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศเมื่อ :