ข่าว : โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะได้รับแจ้ง จากจัดหางานจังหวัดตรัง ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน หากมีผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและกรอกข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะได้ในวัน เวลา ราชการผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศเมื่อ :