ข่าว : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงฐานข้อมูล/แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลเกาะเปียะผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศเมื่อ :